Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectleider voorbereiding fietsprojecten

Richting(en): Engineering / Techniek |
Niveau: HBO
Locatie: Utrecht
Vooraanmelden
Vooraanmelden

Meer over deze functie

Voor de afdeling Mobiliteit, team PP3 is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider voorbereiding Fietsprojecten
32 tot 36 uur per week
voor 2 jaar met intentie tot vast dienstverband
schaal 11

Zorg jij voor de uitbreiding van het aantal snelfietsroutes in de provincie?

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Wat ga je doen

Je gaat je bezighouden met de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Voor een belangrijk deel betreft het de voorbereiding en realisatie van snelfietsroutes fietsbruggen en -tunnels, verlichting fietspaden en innovatieve pilotprojecten. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/ studiefase en zorgt voor een goede aansluiting met de realisatiefase. Je zorgt voor het opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen. Uiteindelijk draag je het over aan de projectleider Realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•Het voorbereiden van infrastructurele (fiets)projecten inclusief het opdrachtgeverschap aan ingenieursbureaus;
•Het opstellen van een plan van aanpak en een inkoopplan per project;
•Het beoordelen en optimaliseren van ontwerpen en toetsen van die ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
•Het adviseren over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid;
•Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.

Other possibilities

Aanmelden tot en met

Junior Beleidsmedewerker Ecologie

Overige

Provincie Utrecht - Utrecht

Binnen het team NEL neem je deel aan het cluster Gebiedenbeleid en Monitoring. Als Junior Beleidsmedewerker Ecologie draag jij vanuit jouw expertise als ecoloog bij aan het natuurbeleid van de provincie. We willen onze waardevolle natuur duurzaam behouden, maar het werken aan andere opgaven en onderwerpen ook mogelijk maken. Dit betekent dat je in jouw werk steeds een afweging maakt tussen deze verschillende belangen. Jouw werkveld ligt op ontsnippering, mobiliteitsplannen, ecologisch bermbeheer en Natura 2000 beheerplannen.

Een greep uit jouw concrete werkzaamheden:

 • Je draagt, samen met andere collega’s, zorg voor uitvoering, evaluatie en actualisering van Natura 2000-beheerplannen.
 • Je geeft ecologische adviezen bij provinciale wegenprojecten, trajectstudies, reconstructies van N-wegen, snelfietsroutes etc. (NNN, RO, compensatie) 
 • Je adviseert over groenbeheer van provinciale wegbermen en over (ecologisch) beheer van de grotere waterwegen als Eem, Linge, Merwedekanaal. Je promoot daarbij het natuurvriendelijk bermbeheer.
 • Voor het wegbermbeheer adviseer je over de Gedragscode Provinciale infrastructuur, beheer van Jacobskruiskruid, exoten, Eikenprocessierups etc.
 • Je leidt het Project Ontsnippering. Dit houdt in: programmering van ontsnipperingsprojecten (in samenwerking met collega’s van Mobiliteit) en advisering over locatie, ontwerpen, uitvoering, beheer en onderhoud en monitoring. Ook neem je deel aan het landelijk overleg Ontsnippering https://ontsnippering.nl/community-practice/.
 • Je adviseert over ecologie bij diverse waterveiligheidsprojecten aan dijken, bijvoorbeeld Sterke Lekdijk en Grebbedijk. Daarbij stem je af met het natuurbeleid.
 • Je draagt, samen met andere collega’s, door middel van adviezen, zorg voor de uitvoering van preventieve maatregelen, die bijvoorbeeld aanrijdingen met beschermde diersoorten voorkomen. Je legt daarbij relaties met het faunabeleid en valwild,  ontsnippering, wegenbeheer en verkeersveiligheid.  
 • Je adviseert bestuurders op ecologisch gebied, en in het bijzonder over jouw specialiteit: ontsnippering, mobiliteit, ecologisch bermbeheer en Natura2000 beheerplannen.
Junior Beleidsmedewerker Ecologie
Aanmelden tot en met

Subsidiebehandelaar

Banking / Finance, Fiscaal

Provincie Utrecht - Utrecht

Als subsidiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de rechtmatige, nauwkeurige en tijdige afhandeling van subsidiedossiers. Je bent de spin in het web in het proces van subsidieverstrekking en coördineert van A tot Z de uitvoering van diverse provinciale subsidieregelingen.

Concreet betekent dit dat je:

 • de financiële toetsing van subsidieaanvragen, voortgangsrapportages en vaststellingsverzoeken uitvoert.
 • de doorlooptijden van je subsidiedossiers bewaakt
 • adviseert betreffende het opstellen en uitvoeren van een nieuwe subsidieverordening
 • verantwoordelijk bent voor het uitvoeren en naleven van 1 of meer uitvoeringsverordeningen
 • met aanvragers de financiële aspecten van projecten bespreekt;
 • een adviserende rol hebt richting beleidsmedewerkers over de uitvoering van het subsidieproces
 • interne en externe vragen beantwoord over subsidiedossiers en het subsidieproces. Daarbij verzorg je zelfstandig voorkomende correspondentie over subsidieprojecten (verleningsbeschikking/vaststellingsbeschikking)
 • verantwoordelijk bent voor dossiervorming en (digitale) archivering
 • een proactieve bijdrage levert aan projecten voor de verdere ontwikkeling van het cluster subsidies
 • kennis opbouwt en deelt om te komen tot een gezamenlijke en consistente subsidieverstrekking.
Subsidiebehandelaar